SERVICES

Cognitive Service

โซลูชั่นที่เน้นเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความชาญฉลาด สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Machine Learning) และสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้โดยใช้ภาษาธรรมชาติ ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Cognitive Service สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยตามเทคโนโลยีได้ 3 กลุ่มดังนี้

1 : Big Data Analysis หรือระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

2 : Foresight Platform หรือระบบคาดการณ์เป็นการนำเทคโนโลยี BigData Analysis มาต่อยอดเพิ่มเติม

3 : Thai Natural Language Processing Knowledge การประมวลผลข้อมูลภาษาไทย

Social Media Analytic

การประมวลผลข้อความภาษาไทย ที่แสดงอยู่บนสังคมออนไลน์ต่าง ๆ

เช่น  Facebook, Twitter, YouTube, Instagram เว็บข่าวออนไลน์และเว็บคอมมูนิตี้ เป็นต้น

1 : เฝ้าระวังหรือติดตามแหล่งข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

2 : การแสดงคำค้นหลักและคำค้นแวดล้อมแยกตามลำดับสถิติและขนาดตามสำคัญของข้อความ

3 : การวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกจากข้อความที่เป็นเชิงบวก/เชิงลบ

4 : Keyword Extraction ของข้อความภาษาไทย เช่น ชื่อ, สถานที่, อายุ นามแฝง, องค์กร, ผลิตภัณฑ์, แบรนด์ เป็นต้น

03_services_08

Blockchain

โดยปกติการทำธุรกรรมต่างๆ มักจะผ่านคนกลางอยู่เสมอ เช่น การฝากโอนเงินระหว่างประเทศ  การโอนเงินโดยผ่านธนาคาร เป็นต้น แต่จะดีกว่าไหม ถ้าในอานาคตเราสามารถทำทุกอย่างทางการเงินโดยไม่ผ่านคนกลาง หากพูดถึงเทคโนโลยีเหล่านี้  คงจะไม่มีใครไม่รู้จัก Blockchain แน่นอน  แล้ว Blockchain คืออะไร

Blockchain คือเทคโนโลยีใหม่แห่งการเก็บข้อมูล คอยควบคุมดูแลการจัดเก็บทุกข้อมูลหรือทุกกิจกรรม Transaction ที่เติบโตขึ้นตลอดเวลา โดยไม่ผ่านตัวกลางและในระบบสามารถตรวจสอบได้

03_services_08

Pattern Analytics

จากสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบค้ามนุษย์ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อาชญากรรมทางการเงิน การโจมตีทาง Cyber ซึ่งนับวันมีแนวโน้มทวีความรุนแรง และปรับเปลี่ยนวิธีการให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนผู้คนในสังคม  กระทบต่อความมั่นคงของประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงปลอดภัยต่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานของรัฐในด้านการบังคับใช้กฎหมาย และการรักษาความมั่นคงของประเทศ  ตระหนักให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้น มีการประเมินความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การวางแผนการกำหนดนโยบาย เพื่อใช้ในการป้องกันการวิเคราะห์ข้อมูล และสั่งการให้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบปฏิบัติงานในภารกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

03_services_08

Intranet

จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ขององค์กรในด้าน

1 : จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ต้องการให้รับรู้

2 : ค้นหาข้อมูลได้ง่าย

3 : สร้างความชัดเจนในการใช้งานร่วมกัน

4 : อัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา

5 : ผลักดันให้เกิดองค์ความรู้แบ่งปันกันในองค์กร

6 : อำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นแหล่งรวบรวม ข้อมูลของแต่ละทีม (Team Site), Knowledge Sharing อย่างเช่น Blog, Forum, Wiki และ e-Learning, หรือแม้แต่เครื่องมือสื่อสารอย่าง Instant Messaging ที่รองรับ Video Call ล้วนมีความจำเป็นต่อการสื่อสารภายในองค์กรทั้งสิ้น

7 : เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

8 : สะท้อนถึงคุณค่าขององค์กร

03_services_08

Cloud Security Solution & Service

สำหรับการเกิดใหม่และการเจริญเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับ IoT ที่ผลิตจำนวนมากเพื่อทำงานร่วมกับ IT Application เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจโดยใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี Web Application ความต้องการทางธุรกิจและแนวทางดำเนินธุรกิจ, การดำเนินงานโครงการในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน รวมทั้งการใช้ทีมงานพัฒนา และเทคโนโลยีที่แตกต่างเหล่านี้ ทำให้จะต้องดำเนินการกำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอย่างหนักเพื่อบริการจัดการโครงการเหล่านั้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความอ่อนแอของการรักษาความปลอดภัยด้านไอที เช่น การสูญเสียข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลทางธุรกิจฯลฯ และประกอบด้วยวันนี้ภัยคุกคามความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ได้เติบโตขึ้น ทำให้ธุรกิจเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย

03_services_08