ABOUT US

บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท และเป็นที่ที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 2100 สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 75 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิต รวมถึงได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

 • ปี 2551 ได้รับมาตรฐาน CMMI Level 2
 • ปี 2551 ได้รับมาตรฐาน TQS
 • ปี 2552 ได้รับรางวัล SME Thailand Award กลุ่ม Software และ Application
 • ปี 2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็น Microsoft Gold Certified Partner
 • ปี 2553 ได้รับรางวัล Microsoft Partner Award 2010 for Business Intelligence
 • ปี 2553 ได้รับรางวัล Hall of Fame 2010 จาก Software Park, Thailand
 • ปี 2553 ได้รับใบประกาศสถานประกอบการที่รับผู้พิการเข้าทำงาน จากโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยา
 • ปี 2554 ได้รับมาตรฐาน CMMI Level 3
 • ปี 2554 ได้รับรางวัล Microsoft Partner Award 2011 for Business Intelligence
 • ปี 2554 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาคธุรกิจเอกชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
 • ปี 2555 ได้รับรางวัล Microsoft Partner Award 2012 for Business Intelligence
 • ปี 2556 ได้รับรางวัลส่งเสริมการสร้างงานคนพิการอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2556
 • ปี 2557 ได้รับรางวัลสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขการใช้งานเว็บไซต์ thaitelecentre.org จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปี 2557 ได้รับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2557
 • ปี 2558 ได้ดำเนินการปรับกระบวนการการผลิตซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน CMMI Level 3 ด้าน Software Development and Maintenance Services ครั้งที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุน จากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)
 • ปี 2558 ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านการประเมินมาตรฐาน CMMI Level 3 ครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการ จากผู้รับรองมาตรฐานสถาบัน SEI (Carnegie Mellon® Software Engineering Institute)

OUR VIEWS

วิสัยทัศน์

เป็น “องค์กรแห่งความสุข”
ที่เป็นผู้นำในการสร้าง
“พลังแห่งข้อมูล” ให้ลูกค้า

02_about_02
ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

การนำเสนอระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสม มีมาตรฐานและทันสมัยต่อลูกค้าแต่ละรายเพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิผลของงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และตัดสินใจแก่ผู้บริหารในหน่วยงาน

เป้าหมาย
 • การรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการทำงาน (Process) และสิ่งส่งมอบ (Delivery) จากหน่วยงานในประเทศไทยและหน่วยงานสากลในต่างประเทศ
 • การพัฒนาทักษะทั่วไป (Common Skill) และทักษะเฉพาะในแต่ละตำแหน่งงาน (Technical Skill) สำหรับบุคลากรประจำในบริษัทฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
 • การรักษาสัดส่วนพนักงานพิการทางร่างกาย ต่อบุคลากรประจำทั้งหมด อย่างน้อยร้อยละ 5 รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมไทย

OUR WAY

Our Concepts

04_careers_02

พื้นที่สร้างสรรค์

พนักงาน 95% ใช้ Notebook ทำงานและเพื่อความคล่องตัวในการทำงาน พนักงานสามาถเลือกที่นั่งทำงานกันได้อย่างอิสระ มีทั้งมุมกาแฟ หรือห้องประชุมเพื่อให้มีการหารือกันได้อย่างเต็มที่

04_careers_03

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานทุกระดับภายในองค์กรเช่น กิจกรรมเที่ยวประจำปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และแสดงถึงการให้ความสำคัญกับพนักงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

04_careers_04

สุขภาพ

นอกเหนือจาก “ประกันสังคม” ที่นี่เรายังมี ” ค่ารักษาพยาบาล” ให้กับพนักงานอีกด้วย เนื่องจากเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ และความสำคัญของการรักษาเมื่อมีอาการเจ็บป่วย

04_careers_05

การทานอาหารเย็น

จากปรัชญาที่เราอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องทำให้เกิดวัฒนธรรม “การรับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกัน” เป็นเวลาที่พี่ ๆ น้อง ๆ จะได้เจอกันเพื่อเล่าเรื่องราวต่าง ๆ และประสบการณ์ที่พบเจอ และจะตามมาด้วยเสียงหัวเราะเป็นการผ่อนคลายจากการทำงาน

04_careers_06

Relax Zone

มุมนี้เราเอาไว้ให้พักสายตาจากคอมพิวเตอร์ ดื่มกาแฟแล้วมานั่งอ่านหนังสือ เป็นการ Relax ระหว่างวัน

04_careers_07

เพิ่มพื้นที่ออกกำลังกาย

งานกับสุขภาพต้องไปด้วยกัน เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีห้อง Fitness ให้พนักงานได้ออกกำลังกายที่บริษัทหลังเลิกงาน และยิ่งสนับสนุนให้พนักงานรวมกลุ่มกันไปเล่นฟุตบอล หรือเล่นแบตมินตันหลังเลิกงาน นอกจากจะได้เรื่องสุขภาพแล้ว ยังได้เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรอีกด้วย

04_careers_08

Co-Working Space

เรามีพื้นที่สำหรับกลุ่ม Start Up ที่เข้ามาร่วมทำงานกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปรวมถึงกลุ่มคน หรือหน่วยงานที่ทำงานเพื่อสังคมก็สามารถเข้ามาขอใช้บริการสถานที่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

04_careers_09

สวนผักดาดฟ้า

จากความตั้งใจที่อยากให้พนักงานได้มีผัก Organic ไว้กินที่บริษัท หรือเก็บเอากลับไปกินที่บ้าน จึงได้เริ่มปลูกผักบนดาดฟ้า และยังมีการนำเอา IOT (Internet of Things)เข้าไปผสมผสานในการช่วยการจัดการแปลงผัก อีกทั้งสวนผักดาดฟ้าชั้น 5 ยังเป็นที่นั่งเล่น นั่งคุยงานในบรรยากาศสบายๆ ได้อีกด้วย

PARTNERS

partner